Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT LEVEL.WORKS

 

In het kader van de dienstverlening van Level.works, worden persoonsgegevens verwerkt. Level.works is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Dat betekent dat Level.works verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Onder ‘persoonsgegevens’ wordt verstaan: elk gegeven dat op jou betrekking heeft en/of naar jou te herleiden is, zoals identificatiegegevens, financiële gegevens en gegevens over jouw apparaten en online gedrag.

 

Onder ‘verwerken’ wordt verstaan: iedere handeling met betrekking tot persoonsgegevens, zoals opslaan, verzamelen, ordenen, bewerken, gebruiken, raadplegen en wissen.

 

In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens Level.works verwerkt en voor welk doel. Ook wijst Level.works jou op jouw privacyrechten. Mocht je nog vragen hebben over de verwerking van persoonsgegevens, kun je altijd contact opnemen met Level.works.

 

In dit privacy statement worden onder ‘Level.works’ de volgende vennootschap begrepen:

 

 

deze vennootschap is gevestigd op het volgende adres: Weena-zuid 110, 3012 NC Rotterdam.

 

Deze vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens omdat deze vennootschap het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepalen.

 

Level.works heeft één aanspreekpunt, te bereiken via de contactgegevens zoals genoemd in artikel 10 van dit privacy statement.

 

 

Artikel 1 Op wie is dit privacy statement van toepassing?

 

Dit privacy statement is van toepassing op:

 

 

 

Artikel 2 Welke persoonsgegevens verwerkt Level.works?

 

2.1 (contact)personen van de opdrachtnemers, opdrachtgevers, zakelijke relaties of klanten van Level.works:

 

 

2.2 (contact)personen die gebruikmaken van het Level.works platform, (potentiële) sollicitanten en/of kandidaten, personen die gebruikmaken van de dienstverlening van Level.works, ZZP-ers en flexwerkers:

 

bij inschrijving (indien je nog niet voor, met of met hulp van Level.works hebt gewerkt)

 

 

bij aangaan van een uitzendovereenkomst, arbeidsovereenkomst, een overeenkomst van opdracht of een soortgelijke overeenkomst (indien je voor, met of met hulp van Level.works gaat werken, werkt of hebt gewerkt)

 

In aanvulling op de persoonsgegevens die Level.works bij inschrijving verwerkt of kan verwerken, kan Level.works nog aanvullend de volgende gegevens verwerken.

 

 

2.3 personen die de website van Level.works bezoeken (https://level.works/):

 

 

2.4 personen die de nieuwbrief of andere direct marketing berichten van Level.works ontvangen:

 

 

2.5 sollicitanten die het team van Level.works willen komen versterken en voor ons willen komen werken:

 

bij sollicitatie

 

 

bij het aangaan van een uitzendovereenkomst, arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht

 

In aanvulling op de persoonsgegevens die Level.works bij inschrijving verwerkt of kan verwerken, kan Level.works nog aanvullend de volgende gegevens verwerken.

 

 

2.6 personen die contact met Level.works hebben (gezocht) per e-mail, telefoon of via het contactformulier op de website:

 

 

2.7 personen die anderszins contact opnemen met Level.works of waarvan Level.works op een andere manier persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld in het kader van een actie of voor een testimonial:

 

 

 

Artikel 3 Op basis van welke grondslagen en voor welke doeleinden verwerkt Level.works jouw persoonsgegevens?

 

3.1 Level.works verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van één of meer van de volgende juridische grondslagen uit de AVG:

 

 

3.2 Level.works verwerkt de persoonsgegevens genoemd in artikel 2 voor de onderstaande doeleinden. Bij elk doel wordt de juridische grondslag uit de AVG vermeld:

 

 

grondslag(en): overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigde belangen

 

 

grondslag(en): overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigde belangen

 

 

grondslag(en): overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigde belangen, toestemming

 

 

grondslag(en): overeenkomst, gerechtvaardigde belangen, toestemming

 

 

grondslag(en): overeenkomst, gerechtvaardigde belangen

 

 

grondslag(en): overeenkomst, wettelijke verplichting

 

 

grondslag(en): gerechtvaardigde belangen, toestemming

 

 

grondslag(en): gerechtvaardigde belangen, toestemming

 

 

Artikel 4 Aan wie verstrekt Level.works jouw persoonsgegevens?

 

4.1 Level.works verstrekt jouw persoonsgegevens aan één of meer van de volgende partijen:

 

 

4.2 In principe verstrekt Level.works jouw persoonsgegevens niet aan andere partijen dan hiervoor genoemd, tenzij dat wettelijk verplicht is of wanneer jij toestemming hebt gegeven.

 

4.3 Level.works verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden.

 

 

Artikel 5 Beveiliging en websites van derden

 

5.1 Level.works heeft passende organisatorische- en technische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatig verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, wijziging of publicatie, waaronder datalekken. Voor vragen over de beveiliging van jouw persoonsgegevens of als je het vermoeden van misbruik hebt, kun je contact opnemen met Level.works.

 

5.2 In het geval dat Level.works persoonsgegevens aan derden verstrekt die kunnen worden aangemerkt als een ‘verwerker’ in de zin van de AVG, zorgt Level.works ervoor dat met deze verwerkers verwerkersovereenkomsten zijn gesloten om te waarborgen dat deze verwerkers de eisen uit de AVG naleven.

 

5.3 De website van Level.works bevat links naar websites van derden, inclusief social media platforms. Level.works is niet verantwoordelijk voor websites van derden en de manier waarop derden met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden jou aan de toepasselijke privacy policies van die derden te raadplegen.

 

 

Artikel 6 Verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

 

6.1 Level.works verwerkt jouw persoonsgegevens in beginsel alleen binnen de EER. Indien persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER, draagt Level.works zorg voor passende waarborgen om zo veel mogelijk te garanderen dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de AVG.

 

 

Artikel 7 Hoe lang bewaart Level.works jouw persoonsgegevens?

 

7.1 Level.works bewaart jouw persoonsgegevens niet langer in een vorm waarin Level.works jou kan identificeren, dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacy statement genoemde doeleinden.

 

7.2 Meer specifiek hanteert Level.works de volgende bewaartermijnen:

 

 

zo lang als jij staat ingeschreven. Je kunt je altijd uitschrijven. Na uitschrijving worden jouw gegevens binnen 90 dagen uit de systemen van Level.works verwijderd.

 

 

Level.works bewaart jouw persoonsgegevens tot twee jaar naar einde van jouw dienstverband of afloop van de overeenkomst van opdracht. Sommige persoonsgegevens dient Level.works langer te bewaren op grond van toepasselijke wetgeving, waaronder belastingwetgeving, namelijk 5 respectievelijk 7 jaar.

 

 

zo lang tot jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief of je toestemming intrekt voor de ontvangst van andere direct marketing berichten van Level.works. Na uitschrijving of intrekking van jouw toestemming worden jouw gegevens binnen 90 dagen uit de systemen van Level.works verwijderd.

 

 

Level.works bewaart jouw persoonsgegevens tot twee weken na het afronden van jouw sollicitatie Als jij toestemming geeft, worden jouw persoonsgegevens 8 weken langer bewaard voor een eventuele latere match. In ieder geval worden jouw gegevens na een termijn van 10 weken uit uit de systemen van Level.works verwijderd.

 

7.3 Na de (wettelijke) bewaarperiodes worden jouw persoonsgegevens vernietigd. (Wettelijke) bewaarperiodes kunnen wijzigen.

 

7.4 Bovenstaande geldt niet in het geval er op Level.works een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren of wanneer dat nodig is voor de voorbereiding of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

 

Artikel 8 Jouw rechten

 

8.1 Jij hebt de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Level.works:

 

 

8.2 Om jouw rechten uit te oefenen, dien je contact met ons op te nemen via: e-mail aan support@level.works.

 

8.3 Binnen één maand na de ontvangst van jouw verzoek, krijg je van Level.works bericht. Level.works laat jou weten of zij wel of niet aan jouw verzoek(en) kan voldoen. In uitzonderingsgevallen heeft Level.works meer tijd nodig om een beslissing te kunnen nemen. Level.works laat jou binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek weten of dat het geval is.

 

8.4 Het kan zijn dat Level.works niet (volledig) aan jouw verzoek(en) kan of mag voldoen. Als Level.works jouw verzoek(en) geheel of gedeeltelijk afwijst, zal Level.works jou hierover informeren.

 

8.5 Ter voorkoming dat Level.works informatie aan een verkeerde persoon verstrekt, kan zij om aanvullende informatie vragen om jouw identiteit te controleren.

 

8.6 Level.works maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

 

 

Artikel 9 Klachten

 

9.1 Als jij niet tevreden bent over hoe Level.works met jouw persoonsgegevens omgaat, kun je contact opnemen met Level.works via de onderstaande contactgegevens. Level.works streeft ernaar de klacht naar tevredenheid op te lossen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je een klacht indienen via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ van de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Artikel 10 Contact

 

Voor vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en de bescherming van jouw privacy, kun je contact met ons opnemen via: support@level.works.

 

 

Artikel 11 Wijzigingen

 

Dit privacy statement wordt van tijd tot tijd gewijzigd. De meest recente versie staat op de website van Level.works. Deze versie dateert van [maart 2022].

error: Content is protected !!